Mỗi ngày đến trường là một ngày vui

Rà soát tuyển dụng, bố trí và sử dụng viên chức Ngành giáo dục

Chi tiết trong file đính kèm

Công văn số 2527/GD&ĐT-TCCB tại đây

Bài viết liên quan